A



B Diplomatarium



C Skaramissalet 12 cm



Dalaborg blyertsteckn



Dalaborg mur  inifr128 mm



 
Dalaborg Sporre 4 cm h


Edsholm teckn



Edsholm vy 13 Fr O



Eg st nicolai



U Bolstad kyrka 13 cm



Ub DopfuntArtemark ka



Varnhem bage tonem (1)



Varnhem ka interior symmetrisk



Varnhem pelare Birger Jarl



Vb Forshem murb



Vc Husaby biskopsborgen 2



Vd Skaramus Riddarhjalm 10 cm