AB DiplomatariumC Skaramissalet 12 cmDalaborg blyertstecknDalaborg mur  inifr128 mm 
Dalaborg Sporre 4 cm h


Edsholm tecknEdsholm vy 13 Fr OEg st nicolaiU Bolstad kyrka 13 cmUb DopfuntArtemark kaVarnhem bage tonem (1)Varnhem ka interior symmetriskVarnhem pelare Birger JarlVb Forshem murbVc Husaby biskopsborgen 2Vd Skaramus Riddarhjalm 10 cm